Főoldal » Felső menü » Rólunk » Projektek » EKOP-2.A.2-2012-2012-0011

A humán vízhasználatok környezet-egészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése (EKOP-2.A.2-2012-2012-0011)

2014.03.12. Nyomtatás

Összefoglaló

Magyarországon a humán felhasználású vizek (ivóvíz, a természetes és medencés fürdők vize, az ásvány- és a gyógyvíz) felügyeleti rendszerének szakmai irányítását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ-OTH) végzi. A hfv, és azok állapota, valamint a velük kapcsolatos naprakész információk megléte különösen fontos kérdés Magyarországon, melynek különböző természetű okai vannak.

Társadalmi szempontból mind az európai mind pedig a hazai hagyományok fontos szerepet játszanak: a magyar társadalom szinte mindenfajta személyes felhasználáshoz tiszta ivóvizet, illetve meghatározott összetételű speciális vizet (gyógy-, fürdő-, ásványvizet) használ. Éppen ezért a társadalom és média is kifejezetten fogékony, érzékeny a vízhasználattal kapcsolatos problémákra.

Informatikai természetű probléma, hogy nincs érdemi, hasznosítható IT összeköttetés a környezetvédelem határterületi rendszereivel (OKIR, VIZIR, OTAR, FAVI, FEVI), és nincs alapszintű vagy aggregát adat-összeköttetés a humán vízhasználatok adatrendszerei és az ÁNTSZ-OTH Informatikai Főosztálya által kezelt informatikai rendszerek (EFRIR, KBIR, OSZIR) között. Egyrészt lassú, és nagy emberierőforrás-igényes az adatfeldolgozás, másrészt nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű információ a vízminőség és a lakosság egészségi állapota közti összefüggésekre irányuló orvosi kutatások számára.  Ugyanez igaz a fürdővizek és gyógyvizek tekintetében is: az adatok korszerűtlen módon, későn, csak megyei bontásban jutnak el az azt feldolgozó szakemberekhez. Ez megnehezíti a politikai és a nemzetgazdasági szempontból különösen fontos turisztikai szektor tájékoztatását. Végül az ásvány- és gyógyvizek esetében a dinamikusan fejlődő piac, a nyilvánosság által támasztott igények, másfelől kevés az információ a hazai és külföldi eredetű ásványvizek élettani és egyéb hatásairól, tartalmáról.

Összefoglalóan, jelenleg a felügyeleti rendszer nem hatékony, túl sok szakembert foglalkoztat (nagy az élőmunka igénye), sok esetben rendezetlen, nehezen koordinálható. Ez kedvezőtlenül hat az érintett szektorok közötti együttműködésre, az üzemeltetői kockázatok lassan és nehézkesen kezelhetőek.

A projekt célja a fenti társadalmi, informatikai, információ-ellátási, elemzési problémák orvoslása egy korszerű, hatékony informatikai rendszer, az OSZIR részeként létrejövő humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra, a HUMVI által.

Az új rendszer lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést, a hfv-vel kapcsolatos adatok országos lefedettségű gyűjtését, elemzését, feldolgozását. A korszerűen kezelt adatok felhasználásával lehetővé válik a kockázatok elemzése, kezelése, az érintettek – lakosság, az önkormányzatok, a központi kormányzat, az Európai Unió (EIONET), egyéb nemzetközi szervek (ENSZ, OECD, WHO), a turizmus szektor, a laboratóriumok, valamint különböző érdekcsoportok – megfelelő, napra kész tájékoztatása. Végül a szakma szempontjából nagyon fontos, hogy a rendszer képessé válik a jövőbeni hazai és európai uniós jogszabályok gyors és szakszerű integrálására.

Főbb adatok

Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. február  1. – 2014. június 30.
Elfogadott, elszámolható összköltség: 395.477.483 Ft.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt száma: EKOP-2.A.2-2012-2012-011

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.


Célcsoportok

A projekt közvetlen célcsoportja a HUMVI (Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi Szakrendszere) rendszerrel kapcsolatban álló külső szervezetek.

A projekt megvalósulásának következtében közvetetten a lakosság, az önkormányzatok, a központi kormányzat és a különböző érdekcsoportok egyaránt érintetté válnak.

 

A projekt feladata

A projekt céljának elérését egy vízminőségi-vízbiztonsági országos informatikai szakrendszer fejlesztésével kívánjuk támogatni (Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi Szakrendszere - HUMVI), ami öt modulból áll. Ezek a

  • Fürdővíz felügyeleti modul
  • Ivóvíz felügyeleti modul
  • Ásvány- és gyógyvíz felügyeleti modul
  • Természetes fürdővíz felügyeleti modul
  • Vízminőség elemző modul

A rendszerrel kapcsolatban álló valamennyi külső szervezet (vízszolgáltatók, fürdő üzemeltetők, laboratóriumok, ásványvíz palackozók stb.) a fejlesztés keretében kialakított elektronikus csatornán csatlakoznak a rendszerhez, ennek segítségével végzi a vízzel kapcsolatos minden ügyintézést.

A vízminőségi-vízbiztonsági felügyeleti rendszer adatot szolgáltat a vízminőséget és vízbiztonságot érintő információk tekintetében. A vízminőségi-vízbiztonsági hazai (OSAP, minisztériumi stb.) és nemzetközi (EIONET, WISE stb.) jelentések és statisztikák előállítása, valamint az adatok térinformatikai reprezentációja szintén a rendszer alapszolgáltatásai közé tartozik.

Az információs rendszer a publikus adatokkal magas színvonalú lakossági és idegenforgalmi tájékoztatást is nyújt.

A projekt eredménye

az OSZIR részeként létrejön a humán vízhasználatokra vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra, a HUMVI

a HUMVI harmonizál a már meglevő és a jelenleg is fejlesztés alatt álló környezetvédelmi-vízügyi információs rendszerrel és integrálódik az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatba  (EIONET)

a rendszer ellátja mennyiségi és minőségi szempontból is megfelelő és időszerű információval a helyi, regionális és országos szakpolitikákat és gazdálkodó szervezeteket a humán felhasználású vizek (hfv) minőségéről, az ezt befolyásoló fő tényezőkről, valamint ennek népegészségügyi kockázatairól és kihatásairól, beleértve a megbetegedéseket, a pozitív népegészségügyi kimeneteket és a megelőzés eredményeit is

a rendszer biztosítja a Víz- és Egészség Jegyzőkönyv és más nemzetközi egyezmények és szervezetek (pl. ENSZ, OECD, WHO) információs igényeinek kielégítését

a rendszer képes a jövő uniós és hazai jogszabályai, valamint a szakpolitikai igények által vezérelt fejlesztési célkitűzések integrálására. Pl. lehetővé válhat a vízbiztonsági tervezésnek a támogatása az illetékes hatóságok és a szolgáltatói menedzsment egységes, áttekinthető vízbiztonsági értékelési rendszerrel történő ellátásával,

egységes referencia adatbázist biztosíthat az alkalmazott laboratóriumi módszerek minőségbiztosításához,

kiindulásként szolgálhat az idegenforgalom számára lekérdezhető, egészségügyi szempontból releváns adatokat tartalmazó, transzparens adatbázishoz.