orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Gyógyhely, gyógytényező, gyógyvíz, természetes ásványvíz stb.

Gyógyfürdő-intézmény megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2013.10.10. Nyomtatás
Twitter

6. Gyógyfürdő-intézmény megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

1. Ügy megnevezése, tárgya

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének x) pontja alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi természetes gyógytényező felhasználásával folytatandó gyógyító vagy rehabilitációs tevékenységet végző intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezés használatát.

Intézet-típusok:

1. Gyógyfürdő: az a létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes gyógytényező (pl. gázelőfordulás) felhasználásával fürdőkezelést (balneoterápiát) nyújt vagy elismert ásványvíz, hévíz, illetőleg melegített közműhálózati víz felhasználásával végzett hidroterápiás kezelések mellett, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával együtt, teljes körű fizioterápiás ellátást nyújt.

2. Mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház: az a létesítmény, mely járóbeteg-ellátás keretében teljes körű fizioterápiás ellátást nyújt kórházi jellegű körülmények között, a betegek napközbeni benttartózkodásával, főként természetes gyógytényező alkalmazásával.

3. Gyógyfürdőkórház: a nem közvetlenül területi betegellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet, amely meghatározott betegségben szenvedők gyógyítását, főként természetes gyógytényezők alkalmazásával végzi. A gyógyfürdőkórház járóbeteg-részleggel is rendelkezhet.

4. Szanatórium: az a fekvőbeteg-gyógyintézet, amely más egészségügyi intézményben kivizsgált, illetőleg előzőleg már gyógykezelt betegek számára gyógyszeres, pszichoterápiás eljárás, természetes gyógytényező, illetve ezek együttes alkalmazásával nyújt fekvőbeteg-ellátást.

5. Éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet: az a létesítmény, amely a helyi földrajzi adottságokból eredő sajátos éghajlati tényezők (a levegő tisztasága, hőmérséklete, páratartalma, a napfény stb.) felhasználásával nyújt gyógyító és rehabilitációs kezelést.

6. Gyógyüdülő: az a létesítmény, amely az igénybevételére jogosultak részére üdülés keretében - saját gyógyászati részlegén vagy más gyógyintézmény kiegészítő szolgáltatásainak igénybevételére - a természetes gyógymódok orvosi felügyelet melletti igénybevételét is lehetővé teszi.

7. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít.

8. Gyógyvíz-ivócsarnok: gyógyvizet szolgáltat ki közvetlenül a fogyasztók részére a helyszínen történő (kúraszerű) fogyasztás céljából.

9. Gyógybarlang (barlangterápiás intézet): megfelelően kialakított és berendezett természetes barlangképződmény vagy más földalatti térség (bánya, táró) bizonyítottan gyógyhatású különleges légköri viszonyait használja fel egyes betegségek kezelésére. A létesítményhez funkcionálisan kapcsolódik a betegek elszállásolására alkalmas felszíni épület, a kezelés azonban járóbeteg-ellátás keretében is igénybe vehető.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Közegészségügyi Főosztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf: 839.

Telefon: 06 1/476-1220

Telefax:06 1/476-6428

E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu

Ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

-74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet az intézmény tulajdonosa - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője - nyújthatja be. A kérelmet írásban kell benyújtani.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) székhelyét és telephelyét,

ac) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma vagy bírósági, hatósági nyilvántartásba vételhez nem kötött szolgáltató esetén az alapító okirat), képviselője nevét, elérhetőségét, a képviselet jellegét, tartalmát;

b) a kérelem tárgyát képező intézmény

ba) engedélyeztetési eljárás megindításakor használt nevét,

bc) az intézmény típusát,

bd) a település nevét, ahol az intézmény található ill. ahol építeni szándékozzák;

c) az intézmény engedélyeztetési eljárást követően használandó nevét;

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének száma, az engedélyt kiadó hatóság megnevezése.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

A gyógyfürdő-intézmény elnevezés használatára vonatkozó engedély kérelemhez két példányban csatolni kell:

a) a "Törzskönyv a gyógyfürdőintézményekről" elnevezésű nyomtatvány kitöltött (cégszerű aláírással és pecséttel ellátott) példányait;

b) az a) pontban említett nyomtatványban a "Törzskönyv tartalma" 3-15. pontjában felsorolt dokumentumokat kell csatolni:

ba) A létesítményről telekkönyvi térképmásolat alapján készített 1:1000 méretarányú helyszínrajz, amely feltünteti a létesítmény környezetét, a védőterületnek javasolt, illetőleg jóváhagyott határait; az épületeket, a forrásokat és kutakat, a szennyvízcsatorna nyomvonalát és az esetleges szennyvíztisztító berendezést, továbbá a létesítménytől 150m távolságon belül elhelyezkedő egyéb építményeket.

bb) A létesítmény gyógyászati részlegének az engedély iránti kérelem benyújtáskor meglévő állapotát tükröző 1:200 méretarányú műszaki-tervdokumentációja.

bc) A létesítmény építésügyi használatbavételi engedélyének másolata.

bd) Vízjogi üzemeltetési engedély másolata.

be) Az éghajlat gyógyászati hatására vonatkozó tapasztalatok és az intézményben elért gyógyászati eredmények szakorvos által történő dokumentálása, ha az intézményben alkalmazott gyógytényező meghatározó jelleggel az éghajlat.

bf) A létesítmény helye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének szakvéleménye a gyógyfürdőintézménnyé minősítés és a gyógyászati célú használatbavétel engedélyezésének közegészségügyi feltételeiről.

bg) A létesítmény gyógyászati részlegének szervezeti és működési szabályzata.

bh) Éghajlati gyógyintézet, szanatórium, gyógybarlang minősítésekor az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakvéleménye.

bi) Éghajlati gyógyintézet, szanatórium és gyógybarlang esetében az éghajlatnak vagy a barlangi klímának tulajdonítható gyógyászati eredmények orvosi értékelése, valamint a tudományos közlemények másolata.

bj) Gyógybarlang minősítés esetében a Környezetvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleménye a barlang kiépítésére és hasznosítására vonatkozóan.

bk) Gyógyszállóvá minősítés esetében a Gazdasági Minisztérium szakvéleménye.

bl) Gyógyszállóvá minősítéskor a szálláshelyekre vonatkozó osztályba sorolási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás.

A természetes gyógytényező felhasználásával folytatandó gyógyító vagy rehabilitációs tevékenységet végző intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezés használatának engedélyezéséhez szükséges kérelmet, valamint a dokumentációt két példányban, egységes szerkezetben lefűzve kell felterjeszteni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a "Törzskönyv a gyógyfürdőintézményekről" nevű törzsadatlapot kell megküldeni két példányban, az összes dokumentummal együtt. (minta) A törzskönyv adatlapjai letölthetők: http://www.antsz.hu/portal/portal/ogyfi.html

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a jogszabályban előírt és az eljárás során megküldött adatok és dokumentumok és helyszíni szemle alapján dönt az engedély megadásáról ill. elutasításáról.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

- megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve,

- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

- Országos Környezetegészségügyi Intézet,

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

- Országos Meteorológiai Szolgálat,

- Vidékfejlesztési Minisztérium,

- Magyar Geológiai Szolgálat,

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete X.3. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu