orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

A közfürdők vízminőségére vonatkozó szabályoktól történő eltérés engedélyezése iránti kérelemhez

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A közfürdő vízminőségére vonatkozó szakmai követelményrendszert a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet határozza meg. A 1. számú melléklete előírja, hogy a mesterséges közfürdő vize (tápvizének, pótvizének) minőségének - bakteriológiai szempontból történő - biztosítását az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai szerint, vagy azzal legalább egyenértékű megoldásnak megfelelően kell végezni. Mérgező anyagok, továbbá a szennyezésjelző kémiai komponensek szempontjából a víznek ivóvízminőségűnek kell lennie, melyre külön jogszabály rendelkezései az irányadók. Szennyezésjelző kémiai komponensek felszíni vízből nyert víz és nem védett felszín alatti víz esetén a következők: KOlps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, kénhidrogén. A többi paraméter esetén ettől el lehet térni, de az eltérés a követelmények betartását és a fürdő üzemeltetését nem zavarhatja.

Amennyiben a közfürdő létesítője a fent megjelölt hatályos nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelőség megállapítását az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól (OTH) kell kérnie.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Közegészségügyi Főosztály

(telefon: 06-1-476-1220, fax: 06-1-476-6428,kozegeszseg@oth.antsz.hu )

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről,

  •  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.

  •  37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről,

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet a közfürdő létesítője nyújthatja be, aki lehet természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője.

A kérelmet írásban kell benyújtani, de természetes személy szóban is előterjesztheti. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

b) A kérelem tárgya, amire vonatkozóan az eltérést engedélyeztetni kívánja,

c) Az érintett közfürdő létesítőjének adatai,

d) Az érintett közfürdő pontos címének, elérhetőségének megjelölése

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) A közegészségügyi követelményeknek való megfelelés bizonyítását alátámasztó dokumentáció, vizsgálati eredmények.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben, vagy

  •  hiteles másolatban, vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti dokumentumot, okiratot, akkor oldalanként 100 Ft illetéket kell megfizetni. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

A kérelemhez a hatóság formanyomtatványt nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A kérelem elbírálásához esetenként szakvélemény beszerzése szükséges. Amennyiben a kérelmező a közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, az OTH az eltérést határozattal engedélyezi.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az eljárásban szakhatóság nem működik közre.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 2.200,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu