orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Ügyintézés » Engedélyezési eljárások » Környezet- és település-egészségügy

Az ivóvíz vízminőségi vizsgálatára szolgáló vizsgálati módszertől eltérő alternatív vizsgálati módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem benyújtásához

2011.02.15. Nyomtatás
Twitter

 1. Ügy megnevezése, tárgya

A vízellátó rendszer üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben meghatározottak alapján a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze. Ha az ivóvizet fertőtlenítik, az üzemeltető köteles gondoskodni az alkalmazott fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzéséről és biztosítani, hogy a fertőtlenítőszer melléktermékeiből származó szermaradvány az ivóvízben - a fertőtlenítő hatás veszélyeztetése nélkül - a lehető legalacsonyabb szintű legyen, a rendeletben megadott határértékeket ne lépje túl.

Az ivóvíz minőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszereknek meg kell felelniük az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet a 3. számú mellékletben meghatározott feltételeknek. A 3. számú melléklet 1. részében meghatározottakon kívül más módszer akkor használható, ha bizonyított, hogy az így kapott eredmény legalább annyira megbízható, mint a megadott módszer szerinti eredmény. Alternatív módszer alkalmazását az Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleménye alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) engedélyezi. A 3. számú melléklet 2. és 3. részében meghatározott vízminőségi jellemzők esetén bármely analitikai módszer alkalmazható, ha megfelel a mellékletben előírt követelményeknek.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Közegészségügyi Főosztály

(telefon: 06-1-476-1220, fax: 06-1-476-6428, kozegeszseg@oth.antsz.hu )

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Az engedély iránti kérelmet a vízellátó rendszer üzemeltetője nyújthatja be. (természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője, vagy jogi személynek nem minősülő gazdasági társaság esetén annak képviselője)

A kérelmet írásban kell benyújtani.

Természetes személy kérelmező szóban is előterjesztheti kérelmét, ebben az esetben az eljárós szerv ügyintézője jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

A kérelemben fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

a) Kérelmező neve, lakcíme (székhelye),

b) A kérelem tárgya, az engedélyeztetni kívánt alternatív módszer megnevezése, részletes leírása,

c) Az érintett vízellátórendszer címe, ellátási területe,

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az alternatív módszer 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelését bizonyító dokumentációt.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben, vagy

  • -hiteles másolatban, vagy

  •  az eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, az illeték megfizetésének tényét, azt kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek. Amennyiben a hatóság másolja le az eredeti dokumentumot, okiratot, akkor oldalanként 100 Ft illetéket kell megfizetni. Ennek a nem hitelesített fénymásolatnak az illetéke oldalanként 100,- Ft, amelyet az eredeti okiraton (hátoldalán) kell illetékbélyegben megfizetni.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

Formanyomtatványt az eljáró szerv nem rendszeresített.

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

A hatóság a megadott adatok és az OKI szakvéleménye alapján dönt a kérelemről. Amennyiben bizonyított, hogy az alternatív módszer megfelelően eleget tesz a rendeletben előírt feltételeknek, az OTH a módszer alkalmazását határozattal engedélyezi.

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az érdemi döntéshez az OKI szakvéleménye szükséges.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete IV.10. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A befizetés megtörténte a postai feladóvevény, illetve az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a díj meg nem fizetéséről, a díjfizetési kötelezettség alóli mentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

8. Egyéb

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu