orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png

Egészségügyi szolgáltató katasztrófatervének jóváhagyása

2014.03.07. Nyomtatás
Twitter

Egészségügyi szolgáltató katasztrófatervének jóváhagyása

1. Ügy megnevezése, tárgya

Katasztrófának minősülő esemény időszakára katasztrófaterv készítésére kötelezett valamennyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, a járóbeteg-szakellátás körében a rendelőintézeti szakrendelő és a nappali kórház, ápolási intézet.

(Katasztrófának minősül

a) minden – rendszerint váratlanul bekövetkező – esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét, illetve az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti, illetve károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, függetlenül attól, hogy erre minősített időszak (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) idején vagy azon kívül kerül sor,

b) az a) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.)

A katasztrófaterv elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, valamint a végrehajtásában érintett személyekkel való megismertetéséről a terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője gondoskodik.

A tervet előzetesen egyeztetni kell a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerveivel, továbbá mindazokkal a szervekkel, amelyek közreműködése a terv végrehajtásához szükséges.

Az elkészült tervet az egészségügyi hatóság hagyja jóvá, a terv felterjesztésének határideje a működési engedély kézhezvételétől számított 90 nap.


2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: A kérelmező telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve.

Megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek elérhetőségei az „Elérhetőségek, e-mail címek” menüponton belül megtalálhatóak.


3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

29/2000. (X. 30.) EüM rendelet

az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről


4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

Tervezésért felelős személy (egészségügyi szolgáltató vezetője).

A kérelem írásban nyújtható be.


4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

Az ügyfél (és képviselet igénybevétele esetén képviselőjének) neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az egészségügyi szolgáltató katasztrófaterve

(2. példányban)

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után a katasztrófaterv jóváhagyásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg

4.6 Közreműködő szakhatóságok, egyéb hatóságok

Az elkészült tervre a tervezésért felelős személynek a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének jóváhagyását megelőzően – a Magyar Honvédség Parancsnokságának felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség Parancsnokságának egyetértésével, a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló egészségügyi szolgáltató a Belügyminisztérium egyetértésével – kérnie kell a védelmi igazgatás helyi, illetve területi szerve elnökének ellenjegyzését.


5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.


6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az államigazgatási eljárási cselekményért illetéket kell fizetni, melynek összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mindenkor hatályos szövege állapítja meg. Az általános tételű államigazgatási eljárásért fizetendő illeték 3.000,- Ft.

Az illetékfizetési kötelezettségről, az illeték megfizetésének elmulasztásáról, az illetékmentességről és a költségmentességről szóló tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.


7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Elektronikus ügyintézés” menüponton belül elérhető.


8. Egyéb