orszagos_intezetek.png
gyermekalapellatas_hu.png
egeszseg_hu
banner_egeszsegfejlesztes_folyoirat.png
Méregközponti bejelentés
norveg_vedono.png
Főoldal » Felső menü » Rólunk » Sajtó » Archívum

Tisztelt Látogató!

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu), valamint az országos intézetek honlapjainak aktuális tartalmakat megjelenítő oldalain szíveskedjen tájékozódni.

A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg

2014.09.17. Nyomtatás
Twitter

A Patriarchátust Ellenzők Társasága 2014 júliusában egy általa végzett kérdőíves felmérésről tájékoztatta a sajtó munkatársait. A felmérésbe a Családvédelmi Szolgálat szakmai irányítását ellátó ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalát nem vonták be, a felmérés beszámolóját a Hivatal számára nem küldték meg, az a sajtó munkatársainak közvetítésével jutott el hozzánk. A beszámoló több helyen tartalmaz pontatlanságokat, tárgyi tévedéseket, a Családvédelmi Szolgálatok munkáját koncepciózusan rossz színben tünteti fel. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fontosnak tartja, hogy a Családvédelmi Szolgálatok működéséről az állampolgárok tárgyilagos, a valós helyzetet bemutató tájékoztatást kapjanak. Ezért a Patriarchátust Ellenzők Társasága beszámolójára az alábbiak szerint kíván reagálni, hangsúlyozva azt is, hogy a Családvédelmi Szolgálatok működésére vonatkozóan az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz 2005. óta nem érkezett lakossági panasz.

Az üggyel kapcsolatban az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) előre bocsájtva is fontosnak tartja leszögezni, hogy elsőszámú célja az emberi és magzati élet, az egészség védelme. Ezzel együtt azonban nem vonjuk kétségbe a Patriarchátust Ellenzők Társasága (Patent Egyesület) jó szándékát, mellyel védi az alapvető emberi jogokat, ill. elsősorban a nők jogait, és megfogalmazza a terhességmegszakítással kapcsolatos javaslatait.

Sajnálatos módon azonban a kutatás részleteit, magát a kérdőívet (a kérdéseket és a válasz lehetőségeket) nem tették közzé, a kutatás módszerei erősen megkérdőjelezhetőek. A módszertani hiányosságok között említendő, hogy a Patent Egyesület a felmérést az utcán végezte, ahol a megfelelő intimitást nem lehet biztosítani (zaj, forgalom, járókelők zavaró hatása). Az elkészült összefoglalóval további probléma, hogy abból az tűnik ki, mintha minden várandós nő a terhesség megszakítása mellett döntene vagy akarna dönteni. Ebben a folyamatban a CSVSZ védőnő szerepét úgy tüntetni fel, mint aki nyomást gyakorol a várandós nőre annak érdekében, hogy magzatát megtartsa. Az alábbiakból kiderül, hogy a CSVSZ szerepét így értelmezni alapvető tévedés.

A Patent Egyesület saját beszámolójában hivatkozik az OTH adataira is. A Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ) működésével kapcsolatban ugyanis az OTH rendszeresen végez saját felmérést, ún. „elégedettségi kérdőív” útján. A Patent Egyesület azonban ezekből csak részeket ragadott ki, így az nem tükrözi a CSVSZ működésével kapcsolatos lakossági tapasztalatokat.

A Patent Egyesület felmérésének bevallottan „nem volt célja reprezentatív képet adni arról, hogy országos szinten milyen a jogsértő, és a korrekt, kiegyensúlyozott tanácsadások aránya”.

Az élet védelmével kapcsolatos feladatok

Az állam feladata az élet védelmének biztosítása. A magyar állam ezt az alapvető emberi jogot az Alaptörvényben is deklarálja, a II. cikkben szereplő mondatával: „Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

Az Alaptörvényben megfogalmazott mondat gyakorlati megvalósulását, ezen belül is az életvédelem, a családvédelem, a magzat és a várandós nő számára biztosított védelem, támogatás lehetőségeit az 1992. évi LXXIX. törvény (a Törvény) sorolja fel. E Törvény szabályozza a veszélyeztetettség, illetve a válsághelyzet indokolta terhességmegszakítás lehetőségeit.

A Törvényben megfogalmazódik, hogy a magzatvédelem és a családvédelem „több szereplős”, összetett feladat és felelősség, amelyben az egyén, a szülők, a család feladatán és felelősségén túl, nagy jelentőségű az állam és a társadalom által biztosított támogatás és védelem.

Az állam e Törvényben nevesítette és hozta létre, az életvédelem, a családvédelem egyik új intézményeként a Családvédelmi Szolgálatot, és ezzel egy időben megszüntette az ún. „abortusz bizottságok” működését. Az egykori „abortusz bizottságok” tagjai alig, vagy egyáltalán nem rendelkeztek egészségügyi szakmai kompetenciával, a bizottság előtti megjelenés a terhesség megszakítást kérő nők számára kellemetlen, megalázó helyzetet teremtett, de valós támogatást a „meg tartsam - ne tartsam dilemmájában” nem tudott nyújtani. A CSVSZ működése, szemlélete és támogatási módszere teljesen eltér a korábbi bizottságokétól.

A CSVSZ munkatársa a CSVSZ védőnő, aki négyszemközti beszélgetésre várja a családtervezési tanácsadásra, az ifjúsági tanácsadásra vagy a családvédelmi tanácsadásra érkező nőket, párokat.

A Családvédelmi Szolgálatok 1993. január 1. óta működnek.

A Családvédelmi Szolgálatok működése

Az állami családvédelmi szolgálatot a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási  hivatalainak népegészségügyi intézetei működtetik. Az ő feladatuk CSVSZ működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Az országban 2012-ben összesen 93 CSVSZ működött, 112 helyszínen, tanácsadóban. A tanácsadók címlistája a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveinek honlapján, illetve az ÁNTSZ honlapján (https://www.antsz.hu/bal_menu/csvsz) megtalálható, de a területi védőnők és a nőgyógyászati szakrendelések dolgozói is tájékoztatást tudnak adni a közelben működő CSVSZ címéről.

A Családvédelmi Szolgálatok tanácsadásai

A CSVSZ fő tevékenységi formája a tanácsadás – tanácsadási idő keretében – és a preventív tevékenység (pl. előadás, csoportfoglalkozás). A CSVSZ tanácsadás igénybevétele mindenki számára ingyenes és szabadon választható, azaz lakóhelytől függetlenül bármelyik CSVSZ-t fel lehet keresni. A várakozási idő elkerülése és a megfelelő tanácsadási idő biztosítása érdekében a CSVSZ tanácsadások előjegyzés alapján működnek, időpontot személyesen vagy telefonon lehet kérni.

CSVSZ tanácsadás igénybevétele önkéntes, kivételt képez a terhességmegszakítás kérelmezése súlyos válsághelyzet esetén (ide tartozik a bűncselekmény következtében létrejött terhesség is). Ilyen esetben a jogszabály a magzatvédelem és a családvédelem érdekében kötelezővé teszi a CSVSZ tanácsadás felkeresését.

A CSVSZ védőnők a tanácsadásokon kívül előadásokat, csoportfoglalkozásokat tartanak, hogy a családtervezési ismereteket, fogamzásgátlási módszereket, továbbá a gyermekvállalás esetén igénybe vehető állami és nem állami támogatásokat minél szélesebb körben megismertessék a lakossággal.

A CSVSZ munkatársa a CSVSZ védőnő

A CSVSZ-ben főiskolai védőnő képesítésű szakemberek dolgoznak, akik CSVSZ tevékenység végzéséhez szükséges szakirányú képzettséggel rendelkeznek és rendszeres továbbképzésben részesülnek. Munkájukat a jogszabályok, valamint a szakmai szabályok alapján végzik. A CSVSZ feladatainak megfelelő ellátásához egyaránt fontos a szakmai tudásuk, kommunikációs és empátiás készségük, jártasságuk, illetve ezekben való folyamatos fejlődésük. (A 2014. évi tanfolyam tematikája megtalálható az ÁNTSZ honlapján: https://www.antsz.hu/bal_menu/csvsz/csvsz_tanfolyam.html)

A CSVSZ védőnők szakmai fejlődését, a tanácsadói készségek fejlesztését szolgálja az esetmegbeszélő csoportok működése (csoportvezető védőnő vezetésével), valamint a rendszeres időközönként megszervezett munkaértekezletek is.

A CSVSZ védőnők szoros szakmai kapcsolatot tartanak fent a szülész-nőgyógyász szakorvosokkal, a szülészeti-nőgyógyászati osztályok dolgozóival, a területi és iskola védőnőkkel. Jó együttműködést alakítottak ki az önkormányzatok szociális osztályaival, a családsegítő szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, a Vöröskereszttel és különböző civil szervezetekkel, akik erkölcsi és/vagy anyagi támogatást tudnak nyújtani a várandós nő számára, a válsághelyzetének feloldására.

A terhességmegszakítás kérelmezése, a CSVSZ tanácsadás

A „súlyos válsághelyzetben” levő várandós nő kérelmére a 12., illetve cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén a 18. hétig szakítható meg a terhesség. Súlyos válsághelyzet indokával történő kérelmezés esetén kötelező a megjelenés CSVSZ tanácsadáson. A Törvény megfogalmazása szerint, súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

Amennyiben a terhességmegszakítást egészségi ok – a várandós nő egészségi állapota, vagy a magzat súlyos károsodása – indokolja, a CSVSZ-t nem kötelező felkeresnie a várandós nőnek.

A CSVSZ tanácsadást nagy többségében (80-85%) „súlyos válság” indokával, a terhesség megszakítás gondolatával foglalkozó nők és párok keresik fel.

A felelős döntés meghozatala érdekében a jogszabály minimum kétszeri tanácsadást ír elő. Terhességmegszakítás szándéka és kérelme esetén a nőnek 2 alkalommal kell tanácsadáson részt vennie (ún. első „A” és második „B” tanácsadás).

Az Alkotmány Bíróság 48/1998 (XI. 23.) határozata eredményeként 2000. július 1-től a CSVSZ tanácsadás során a magzatvédelmi irányultság fokozott hangsúllyal jelenik meg. Ennek alapján a tanácsadáson a CSVSZ védőnő a magzat védelmét képviseli, meg kell nyitnia a magzat megtartásának és felnevelésének a lehetőségeit, perspektíváit is a nő, illetve a pár előtt. Ugyanakkor a magzatvédelmi irányultság mellett is nyitottnak kell maradnia a nő érzéseire, tiszteletben tartva az anya lelkiismereti és önrendelkezési szabadságát. Nyomást nem gyakorolhat.

Az első tanácsadáson elhangzó ismeretek, tájékoztatások, a várandós nő helyzetének megismerése, a „segítő beszélgetés” támogatást nyújt/nyújthat a nőnek/párnak a válsághelyzet feloldásában, és hozzájárul/hozzájárulhat ahhoz is, hogy megalapozottabban tudjon/tudjanak döntést hozni a magzat sorsáról. A döntés meghozatala természetesen időt és átgondolást igényel – jó esetben a férjjel/a társsal való közös megbeszélést követően kerül erre sor – otthon. A döntés függvényében kerül sor a terhességmegszakítás kérelmezésére (a második tanácsadáson) vagy a magzat megtartására.

Természetesen vannak kérelmezők, akik szinte véglegesen lezárt, eldöntött szándékkal érkeznek a CSVSZ-hez, már az első tanácsadáson közlik ezt. Ugyanakkor (a döntés elfogadásával együtt) a tanácsadás során a CSVSZ védőnővel beszélgetve kaphat olyan ismereteket, melyeknek a későbbiekben hasznát veszi, veheti (pl. fogamzásgátlás módjai, szociális ellátások).

A tanácsadó védőnőnek – tiszteletben tartva a nő jogait – nyitottnak kell maradnia, azaz az egyértelmű magzatvédelmi irányultság mellett is biztosítania kell az egyéni meggyőződés szabad kialakításának és a tudatos választás lehetőségét, nyomást semmiképp sem gyakorolhat. Nem hozhat senkit olyan helyzetbe, amely a várandós nő meghasonulásához vezethet vagy összeegyeztethetetlen valamely lényeges meggyőződésével.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ezeket az elvárásokat kívánta megerősíteni a 2011-ben kiadott „Elvi állásfoglalás a kistérségi/kerületi népegészségügyi intézetek által működtetett Családvédelmi Szolgálatok feladatainak egységes ellátásához” c. dokumentumában leszögezi, hogy a CSVSZ tanácsadás során semmilyen manipuláció nem fogadható el. Az Állásfoglalás az alábbiakat tartalmazza:

A családvédelmi tanácsadás célja:

- tájékoztatást adni az igénybe vehető szociális és családtámogatási formákról,

- a magzati élet védelmére megfelelő ellensúlyt képezni,

- válsághelyzet esetén segítséget adni annak feloldásában, hogy a leendő anya felelősségét átérezve, megalapozott ismeretek birtokában tudatosan döntsön magzata sorsáról

- együttműködve a várandós anyával,

- tájékoztatva a válsághelyzetben lévő várandós anyát a krízishelyzetben való pszichikai, orvosi, szociális és anyagi segítség lehetőségeiről,

- védelmet nyújtva olyan harmadik személlyel szemben, aki az anyát a terhessége megszakítására kényszeríti,

- megnyitva az anya előtt a gyermek megtartásának és felnevelésének perspektíváit.

Ha a nőgyógyászati vizsgálat során felmerül, hogy a várandós nő válsághelyzetre hivatkozva a terhesség megszakítását fontolgatja, akkor a nőgyógyász a várandós nőt a CSVSZ-hez irányítja. A nőgyász feladata ezzel együtt, hogy rövid tájékoztatást adjon a CSVSZ szerepéről. Ezt a munkát a segíti a „Tájékoztató a Családvédelmi Szolgálat működéséről” c. dokumentum, amelyben a CSVSZ válság tanácsadása az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

„Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Ha Önöket a várandós állapot olyan súlyos válsághelyzetbe hozta, hogy a terhesség megszakítását mérlegelik, forduljanak bizalommal a Családvédelmi Szolgálathoz. Nálunk meghallgatásra, megnyugtatásra, támogatásra, információra számíthatnak annak érdekében, hogy a válsághelyzet megoldására Önökkel együtt közösen pszichés, orvosi, szociális és egyéb támogatási lehetőségeket találjunk.

A tanácsadáson nyugodt körülmények között átgondolhatják a helyzetet, a válságot előidéző tényezőket és azok megoldásának lehetőségeit. Ennek érdekében kapnak tájékoztatást a támogatást nyújtó állami és civil szervezetekről, a rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és a gyermekek után járó ellátásokról és az örökbeadás lehetőségéről. A tanácsadás minimum kétszeri megjelenést igényel melyre, ha lehet az anya és az apa együtt jöjjön el. Kérjük, ne hamarkodják el a felelős döntést! Előfordulhat, hogy több beszélgetésre van szükség, melyre biztosítunk lehetőséget.

Ha Önök mégis úgy döntenek, hogy a szülői szerepet nem tudják vállalni és az örökbeadás lehetőségével sem kívánnak élni, akkor legkorábban az első megjelenést követő 3. napon kérelmezhetik a terhességmegszakítást. Ez esetben információt kapnak annak körülményeiről, a testi és lelki rizikótényezőiről, az utógondozás lehetőségeiről, valamint a fogamzásgátlás személyre szóló módszereiről.

A beavatkozásig még bármikor megváltoztathatja döntését (!)

Tekintettel arra, hogy komoly döntés előkészítéséről van szó, a tanácsadás időtartama legalább 30-40 percet vesz igénybe és előfordulhat, hogy valamennyit várakoznia kell. Ezért kérjük, kiskorú gyermekét ne hozza magával.

Megértését köszönjük.”

Az első tanácsadáson („A”) – a vonatkozó Törévény előírása alapján – a magzat megtartására irányuló lehetőségekről kap tájékoztatás a várandós nő és párja.

a) Gyermekvállalás esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni támogatások lehetőségeiről.

b) Olyan szervezetekről és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek erkölcsi és anyagi segítséget nyújtanak a gyermek vállalása esetén.

c) Örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről.

d) A válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákról, felajánlva a közreműködést ezek igénybevételéhez.

e) Egyidejűleg tájékoztatást nyújt a gyermeknek az egészségügyi intézményeknél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

f) A fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról.

A CSVSZ tanácsadást a terhességmegszakítás szándékával igénybevevők, ha a tanácsadás után is fenntartják szándékukat, akkor leghamarabb 3 nap múlva (a második tanácsadás keretében) kérelmezhetik írásban a CSVSZ-nél a terhességmegszakítást.

A második tanácsadáson („B”) – a terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetén – a CSVSZ védőnő tájékoztatja a terhes nőt az alábbiakról:

a) A terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről.

b) A terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról.

c) A terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről.

d) Térítési díj megállapításáról, szociális támogatás jogosultságáról.

e) A CSVSZ segítségnyújtásának lehetőségeiről a terhességmegszakítást követően – fogamzásgátlás személyre szólóan ajánlható módszereinek ismertetése.

A nő – egészen a műtétig – megváltoztathatja a szándékát és megtarthatja magzatát. Erre fel is hívják a CSVSZ védőnők a figyelmet a tanácsadás során.

A gyakorlatban a CSVSZ védőnők már az első találkozás alkalmával bemutatják tevékenységük lényegét, szerepüket a folyamatban és azt, hogy miben tudnak segíteni. Kitérnek arra is, hogy milyen szabályok mentén végzik tevékenységüket. Fontos, hogy a várandós nő, illetve a pár ismerje azt a folyamatot, melynek során a terhességmegszakítást kérni lehet. Ennek során akár olyan új lehetőségeket is megismerhetnek, amelyekkel addig nem is számoltak.

A tanácsadás ugyanakkor nem csak egyszerű információközlés. A beszélgetést a CSVSZ védőnőnek úgy kell irányítani, hogy a nő tudja és érezze: a CSVSZ tanácsadás célja a felelős döntés, a várandós nő, a pár és a magzat életének segítése, a válsághelyzet megoldásához nyújtott támogatás – még akkor is, ha a tanácsadáson való részvétel kötelező.

A jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a CSVSZ tanácsadást a várandós nő anonim módon vegye igénybe. Ez a lehetőség azonban csak a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtásáig vehető igénybe. Az ezzel kapcsolatos konkrét szabályok az alábbiak.

„A terhessége megszakítását kezdeményező állapotos nő a Családvédelmi Szolgálatnál történő első jelentkezése alkalmával személyazonosító adatainak személyazonosításra alkalmas módon történő közlésére nem kötelezhető. A kérelmezőt a tanácsadás anonim módon történő igénybevételének lehetőségéről, valamint arról, hogy az anonimitás kizárólag a terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtásáig vehető igénybe, tájékoztatni kell.” (1992. évi LXXIX. törvény 9/A. §.(1) bekezdés)

„Az előjegyzés felvétele során szükséges tájékoztatni az időpontot kérőt, a tanácsadás anonim módon történő igénybevételének lehetőségéről. (…) Amennyiben az időpontot kérő telefonon elérhető és hajlandó megadni elérhetőségét, célszerű megkérni azt, hogy váratlan, rendkívüli helyzetben (pl. megbetegedés, átirányítás esetén) értesítést kaphasson.” (OTH 2864-3/2007 A családvédelmi Szolgálat működési rendje)

A CSVSZ 20 éves működésének eredményei

A Családvédelmi Szolgálatok működése a magzat- és a családvédelem eszközrendszerének ugyan csak egyik, azonban fontos eleme. 20 éves tevékenységével hozzájárult a terhességmegszakítások számának csökkenéséhez, azok megelőzéséhez, a családtervezési ismeretek terjesztéséhez. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) terhességmegszakításra vonatkozó statisztikai adatai és a CSVSZ-ek éves jelentéseinek értékelése, elemzése is.

A CSVSZ-ek éves jelentései alapján:

- 2012-ben 40 756 esetben fordultak (kötelezően) a terhességmegszakítás szándékával a CSVSZ-hez, és vettek részt a magzat-megtartására irányuló (ún. „A”) tanácsadáson.

- Közülük 37 862 esetben (92,8%) a terhességmegszakítás szándékát fenntartották és kérelmezték az ún. „B” tanácsadáson a terhességmegszakítást. 7,2%-uk megváltoztatta a szándékát vagy spontán abortusz történt.

- 35 416 esetben (a terhességmegszakítást kérelmezők 93,5%-a) egészségügyi intézményben megtörtént a terhesség megszakítása.

- Az állapotos nő szándékának alakulásában, a válság helyzet feloldásában számít a CSVSZ tanácsadáson való részvétel, a CSVSZ védőnő tanácsadói tevékenysége!

A CSVSZ-t felkeresők elégedettek a CSVSZ tevékenységével

2001-től a CSVSZ tanácsadása során „Elégedettségi kérdőív” kitöltésére van lehetőség (önkéntes, anonim módon). Az eredményeket a szakfelügyelő megyei/fővárosi vezető védőnő elemzi, ha szükséges, megbeszéli a CSVSZ védőnővel, illetve fejlesztésre irányuló intézkedést kezdeményez a területileg illetékes tisztifőorvosnál.

A „Kérdőív az „A” tanácsadásról” című önkéntes, anonim kérdőívet a tanácsadáson részt vettek 63%-a töltötte ki 2012-ben. Az összesített válaszok eredményei közül néhány:

1. A mai beszélgetés után milyen érzésekkel távozik?

- megértettek (43 %)

- megnyugodtam (41 %)

- elbizonytalanodtam (9 %)

2. Az első megjelenés után változott-e véleménye a tanácsadásról?

- az elvárásnak megfelelt (52 %)

- az elvártnál többet nyújtott (47 %)

A „Kérdőív a „B” tanácsadáson” című önkéntes, anonim kérdőívet a tanácsadáson részt vettek 75,8 %-a töltötte ki.

Arra a kérdésre, hogy „Az eddigi tanácsadásokról mi a tapasztalata?”, a megadott válaszokközül az alábbiakat jelölték be:

- döntésem megfontolásához segítséget kaptam (97%)

- teljeskörű tájékoztatást kaptam (97%)

- megértésre találtam (97%)

- tapintatot, diszkréciót tapasztaltam (97%)

Arra a kérdésre, hogy „Az eddigi két tanácsadás, beszélgetés után hasznosnak tartja-e a CSVSZ tanácsadásait?” 99 % azt válaszolta: igen.

Szövegszerű észrevételeket is írtak. Néhány ezek közül:

„Olyanokra is választ kaptam, amiket egy rendelés alatt a nőgyógyászaton nem. És különösen megnyugtatott az, hogy együtt éreztek velem.”

„Nagyon sok mindent megtudtam, olyan dolgokról, amiről eddig fogalmam sem volt.”

A kérdőíveket kitöltő nők válaszai azt mutatják, hogy válság-tanácsadás kihívásai, nehézségei között is támogatást tudnak nyújtani a CSVSZ védőnők a válsághelyzetben levő, és a terhesség megszakítását fontolgató nőknek!

A várandós nő számára biztosított a lehetőség arra is, hogy elégedetlenség esetén panaszt tegyen a járási népegészségügyi intézetnél. Megjegyezzük azonban, hogy erre 2005. óta nem volt példa. Hasonló módon nem érkezett olyan jelzés, hogy a két tanácsadás közötti „3 napos várakozási időt” a kérelmező nők elfogadhatatlannak tartanák vagy különösen nagy felháborodást váltott volna ki.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal támogatja, hogy a CSVSZ tanácsadásra érkezők váróterme különüljön el a várandós gondozásra, vagy más ügyben érkezők váróhelyiségétől.

Tennivalók a magzatvédelem, családvédelem érdekében

A CSVSZ-t felkereső, terhességmegszakítást kérelmező nők adatai, jellemzői ugyanakkor azt is mutatják, hogy a tudatos, felelős családtervezés érdekében még van tennivaló.

A terhességmegszakítást kérelmező nők (2012.évi adatok):

- 12%-a 19 év alatti

- 20%-a az első terhességét kívánja megszakíttatni

- 27%-nak nincs életben levő gyermeke

- 7%-ának 4-szer vagy többször volt már életében terhességmegszakítása

- 45%-a nem védekezett, nem élt a fogamzásgátlás lehetőségével

E mutatók alapján feltételezhető, hogy a terhességmegszakítás szándéka, kérelme mögött összetett okok állnak. Ezen a helyzeten a CSVSZ tanácsadás önmagában nem tud segíteni.

Az életvédelemben, a magzatvédelemben érintettek (egyén, család, társadalom, állam) közös tevékenysége szükséges a változáshoz.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fontosnak tartja a CSVSZ tanácsadást igénybe vevők véleményét, jogainak tiszteletben tartását. Törekedünk arra, hogy a CSVSZ minél jobb szolgáltatást nyújtson még akkor is, ha lehetőségei esetenként korlátozottak.

Az OTH Védőnői Szakfelügyeleti Osztálya – az év elején rögzített munkatervi feladatának részeként – októbertől országos szakfelügyeleti vizsgálatot, felmérést indít a CSVSZ szervezésével, működésével kapcsolatban. Ennek célja, hogy átfogó képet kapjunk a CSVSZ működéséről, jelenlegi helyzetéről.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
www.antsz.hu